AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Hälsa och säkerhet, AFS 2001:1

Alla arbetsgivare har enligt Arbetsmiljö-lagen en skyldighet att vidta de åtgärd-er som behövs för att de anställda inte skall utsättas för säkerhetsrisker mm. Det måste finnas rutiner som ser till att åtgärder blir utförda innan någon skadas eller drabbas av ohälsa. En arbetsmiljöpolicy måste finnas.

Arbetsgivaren skall fortlöpande undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker. Det krävs skriftlig dokumentation, tex policy, riskbanalyser och ansvarsfördelningar.